jelmer alberts

In de Raad

Appelsap is gered!

19 Sep 2012

Appelsap is gered

Gisteravond stelde de Raad van Oost het evenementenbeleid vast. Heikel punt was het Oosterpark: omwonenden wilden dat afsluiting voor festivals verboden werd. D66 heeft zich hard gemaakt om dat te voorkomen omdat wij vinden dat onze parken van iedereen zijn, niet alleen van de omwonenden. Een amendement dat door D66, GroenLinks en PvdA werd ingediend moest mogelijk maken dat per jaar toch één keer het Oosterpark afgesloten zou kunnen worden voor een groot festival. Het amendement kreeg een meerderheid, waardoor Appelsap opgelucht adem kon halen. Zij zijn in 2013 gewoon welkom in het Oosterpark.


Lees hier het artikel dat 19 september in het Parool verscheen.


Mijn bijdrage aan het debat:
Ook Kluun is blij:Voorzitter,

Het waren twee bijzondere weken. Ik heb het woord "Appelsap" nog nooit zo vaak in de mond genomen als de afgelopen dagen. Maar het is niet voor niets geweest.

Het begon allemaal zo mooi. Er lag een uitstekende Nota Evenementenbeleid die omwonenden, ondernemers en festivalsorganisaties meer duidelijkheid moest geven. Maar plots pakten zich donkere wolken samen boven ons anders zo verlichte stadsdeel. In de commissievergadering van 5 september werd duidelijk dat een meerderheid in deze Raad opeens, onverwacht, tégen het afsluiten van het Oosterpark voor evenementen is te zijn. De 90 handtekeningen van omwonenden legden blijkbaar zo'n enorme druk op de schouders van enkele van mijn collega's dat zij besloten om Amsterdam Wereldstad eigenhandig een kopje kleiner te maken.

Het eerste slachtoffer van deze opstelling zou volgend jaar al vallen: muziekfestival Appelsap zou dan niet meer welkom zijn in het Oosterpark. De doodsteek voor een festival dat juist dáár haar roots heeft en daar met liefde is grootgebracht door een paar jongens uit ons eigen Oost. Terwijl zij er van hun kant alles aan hadden gedaan om tot constructief overleg met omwonenden te komen, leek het doek opeens te vallen.

Voor D66 was het duidelijk: klachten van omwonenden moet je serieus nemen én parken mag je soms afsluiten voor een festival. Dat kan prima samengaan. Daarom deed ik in die commissievergadering een aantal voorstellen om de omwonenden tegemoet te komen, zónder Appelsap naar een tochtige zandvlakte aan de rand van de stad te verbannen. Want, voorzitter, voor D66 is het klip en klaar: Appelsap hóórt in het Oosterpark.

Die voorstellen van mijn fractie zagen er op hoofdlijnen als volgt uit:
A - laat maximaal 2 besloten evenementen per jaar toe, en dan alleen niet-commerciële festivals;
B - de organisatie dient zich tot het uiterste in te spannen om de afsluiting zoveel mogelijk te beperken, zowel qua oppervlakte als qua tijdsduur;
C - kom samen met de buurt tot een geluidsprotocol, waarin duidelijk wordt vastgelegd hoe de geluidsbelasting wordt gemeten en gehandhaafd.

Onder het motto "iedereen wat water bij de appelsap" dacht ik dat we er wel uit zouden komen. De voorstellen van mijn fractie waren immers alleszins redelijk en deden recht aan de klachten van de omwonenden. Een prima compromis dus.

Voorzitter, dat viel dus vies tegen. De omwonenden waren niet bereid te bewegen: afsluiting was uit den boze en daarmee basta. Dat Appelsap vorig jaar 1250 bezoekers uit ons eigen stadsdeel had getrokken maakte niets uit: dan gingen ze toch gewoon ergens anders heen? Ook een groot aantal fracties in deze zaal zag onvoldoende aanleiding om haar standpunt te herzien. Ergens rond het Oosterpark nam Els Iping de gedaante aan van Pieter Hilhorst, en ze zag dat het goed was.

Voorzitter, gelukkig was niet iedereen het daarmee eens. Oost kwam in opstand. Appelsap startte een petitie die massaal werd getekend door mensen die vinden dat het festival wél in het Oosterpark thuishoort. In de afgelopen week werden meer dan 3.000 (!!) handtekeningen gezet. Een heel duidelijk signaal aan de politiek. Ook op twitter en facebook werden duizenden steunbetuigingen gepost.

Een zekere ‘Ray Kluun’ formuleerde het prachtig in een ingezonden brief: “Amsterdam is een stad waar de genietende meerderheid het in de meeste gevallen aflegt tegen een klagende minderheid. “ Prachtig. Die man zou boeken moeten gaan schrijven. De Amsterdamse nachtburgemeester schreef ons een verontruste brief. Maar ook kreeg ik de afgelopen twee weken een groot aantal mails van omwonenden die hun steun uitspraken vóór besloten festivals in het Oosterpark. Al met al dus een immense steun voor Appelsap. Maar vooral ook: steun voor het principe dat de parken in Oost van ons allemaal zijn, niét alleen van de omwonenden.

Voorzitter, om het concreet te maken. We zijn nu hier om knopen door te hakken en dat gaan we doen ook. Na vele uren onderhandelen en overleggen is het gelukt een amendement voor het Oosterpark op te stellen waar een meerderheid in de Raad zich in kan vinden. Ik ben blij dat een aantal fracties zich toch heeft laten overtuigen om te kiezen voor de weg van mogelijk maken, in plaats van subiet verbieden. Het amendement dat ik wil indienen bevat alle voorstellen die ik op 5 september in de raadscommissie heb gedaan en die ik noemde aan het begin van mijn betoog. Met één aanpassing: het Oosterpark kan niet twee, maar slechts één keer per jaar worden afgesloten. Meer zat er helaas niet in. Dat doet pijn, maar politiek is hard dus mijn fractie slikt haar verdriet en staat hierachter. Dat geldt voor festivals zonder winstoogmerk, zodat onze culturele evenementen niet worden weggedrukt door commerciële feesten. Overigens, voor de duidelijkheid: ‘commercieel’ is iets volstrekt anders dan ‘betaald’. En verder: een afsluiting op bevel van de burgemeester, zoals bijvoorbeeld nu op Koninginnedag gebeurt, telt niet mee in het totaal. Tot slot is nu opgenomen dat de evaluatie van de pilot met alle betrokkenen moet plaatsvinden, waaronder een representatieve groep bewoners.

Als dit amendement wordt aangenomen dan kan een besloten festival als Appelsap gewoon plaatsvinden in het Oosterpark. En is de creatieve eer van ons stadsdeel gered.

Voorzitter, tot slot wil ik de portefeuillehouder om een toezegging vragen. Namelijk dat het mogelijk wordt dat festivalorganisaties zelf, daags na het festival, eventuele reparaties aan de parken kunnen laten uitvoeren. Uiteraard voor eigen rekening. Zodat zij niet dagen of zelfs weken hoeven te wachten tot het stadsdeel een hovenier langsstuurt. Is dat wat u betreft akkoord?

Voorzitter, dank u wel.Er werden meer dan 3000 handtekeningen gezet door mensen die Appelsap in het Oosterpark willen houden