jelmer alberts

In de Raad

Het Flevoparkbad: en nu vooruit!

03 Jul 2013

Het flevoparkbad en nu vooruit

In Oost ligt één van de mooiste buitenbaden van Nederland: het Flevoparkbad. Ooit gebouwd voor Olympische Spelen die niet kwamen, nu een prachtig zwemcomplex in het groen met onder meer een groot 50-meter bad. Toch vallen de bezoekersaantallen tegen, waardoor er jaarlijks tonnen bij moeten. De hoogste tijd dus voor een structurele oplossing. Maar er is te weinig oog voor de korte termijn: het gaat nog jaren duren voor de eerste schep de grond in gaat en het stadsdeel loopt niet over van enthousiasme om ook vóór die tijd de handen uit de mouwen te steken. Daarom diende ik een motie in die het stadsdeel oproept om nú aan de slag te gaan.


In de Raad van 2 juli is een startnotitie van portefeuillehouder Fatima Elatik aangenomen, die het startschot geeft voor een onderzoek naar de toekomst van het Flevoparkbad. Daarbij zal worden gekeken op welke manier we tot een duurzame oplossing kunnen komen. Het is tijd om de schouders eronder te zetten en te werken aan een bruisend en rendabel Flevoparkbad.
Een goede stap vooruit dus.

Maar dit biedt geen oplossing voor de kortere termijn: het zal nog zeker meerdere jaren duren voordat de eerste schep de grond in gaat en D66 wil niet dat er tot die tijd niets gebeurt zoals dat in de afgelopen jaren het geval was. Er is naar onze mening maar weinig gedaan om het potentieel van het Flevoparkbad te benutten en dat is een gemiste kans. Zeker omdat er door bewoners en gebruikers van het zwembad uitstekende ideëen zijn aangedragen om het zwembad aantrekkelijker te maken. Zoals door de "Vrienden van het Flevoparkbad" die er zelfs een heuse glossy van maakten, die hier te vinden is.

Om het stadsdeel nu eindelijk in actie te laten komen heb ik een motie opgesteld, die samen met GroenLinks, de SP, MeerBelangen en de fractie Nicolai in de Raadsvergadering werd ingediend. De motie roept het Dagelijks Bestuur op om op korte termijn aan de slag te gaan met de vele ingediende suggesties om de aankomende jaren meer bezoekers te trekken en dus meer inkomsten te genereren. Zodat er alles aan gedaan wordt om het Flevoparkbad weer een bruisend zwembad te maken, in plaats van een sterfhuisconstructie.

Kortom: nu op de korte termijn ingrijpen waar dat kan en ondertussen snel van start met het onderzoek naar een structurele oplossing, zoals dat in de startnotitie wordt voorgesteld. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen, alleen de PvdA en de VVD waren tegen.

Het is dus tijd dat de handen uit de mouwen worden gestoken: en nu vooruit!


De aangenomen motie:

De Stadsdeelraad van Amsterdam Oost, in vergadering bijeen op 25 juni 2013,

Constaterende dat:
- het potentieel van het Flevoparkbad momenteel nauwelijks benut wordt
- zowel de openingstijden als de de openingsperiode beperkt zijn
- er diverse (sport-)verenigingen interesse hebben getoond om (delen van) het zwembad op gezette tijden te huren
- de bezoekersaantalen -mede door bovengenoemde oorzaken- achterblijven
- er totnogtoe nauwelijks moeite is gedaan om van het Flevoparkbad een bruisend, aantrekkelijk zwembad te maken en de bezoekersaantallen te verhogen
- er in het verleden zelden serieus naar suggesties voor verbeteringen werd gekeken door de beheerder van het Flevoparkbad, Stadsdeel Oost

Overwegende dat:
- het grote financiele tekort vraagt om drastische maatregelen
- het nog meerdere zwemseizoenen zal duren voordat er begonnen kan worden met (eventuele) verbouwingen of aanpassingen aan het bad
- het niet wenselijk is dat tot die tijd de status quo gehandhaafd blijft
- bezoekers die vroeg in de ochtend of 's avond van het bad gebruik willen maken daar op dit moment geen gelegenheid voor hebben
- er door gebruikers van het bad een groot aantal goed uitvoerbare (budgetneutrale) ideëen zijn aangedragen die het Flevoparkbad aantrekkelijker kunnen maken, waardoor meer bezoekers kunnen worden getrokken en dus meer inkomsten kunnen worden gegenereerd
- hogere bezoekersaantallen meer inkomsten genereren, waardoor investeringen in bijvoorbeeld personeel zich terug betalen
- sport en beweging een positieve impact heeft op de volksgezondheid

Draagt het Dagelijks Bestuur op:
- om in nauwe samenspraak met de indieners van de verschillende ideëen te besluiten welke van die ideëen ten uitvoer zullen worden gebracht, al dan niet in samenwerking met ondernemers uit het stadsdeel
- daar binnen 2 weken na deze Raadsvergadering mee te beginnen en snel concrete stappen te zetten
- al het mogelijke te doen om het aantal zwemuren c.q. openingsuren uit te breiden in 2013 en de seizoenen daarna 
- daarbij flexibel te zijn door rekening te houden met de weersomstandigheden
- gebruik te maken van de mogelijkheden om extra inkomsten te genereren door delen van het zwembad op gezette tijden te verhuren aan geinteresseerden
- te streven naar kostendekkende maatregelen waarbij eventuele investeringen zichzelf terugbetalen

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelmer Alberts, D66
Ingrid Goldsman, Groenlinks
Meta Meijer, SP
Ardine Nicolai, Fractie Nicolai