jelmer alberts

In de Raad

Stadsdeel gaat aan de slag met suggesties bewoners over armoedebestrijding

03 Apr 2012

Raad luistert naar suggesties bewoners over armoedebestrijding

In januari leidde ik samen met Tiers Bakker (SP) een Politieke Avond over armoedebestrijding. De brainstormsessies leverden veel bruikbare maatregelen op die het stadsdeel zou kunnen invoeren om mensen uit de armoede te krijgen. Die suggesties zijn aan de deelraad voorgelegd, waar een meerderheid ermee instemde dat het Dagelijks Bestuur de suggesties betrekt bij het nieuwe Armoedebeleid. De tientallen inwoners die naar de Politieke Avond kwamen om mee te denken worden hartelijk bedankt voor hun suggesties!

De Politieke Avond is een instrument van de Raad om in gesprek te gaan met de bewoners en ondernemers van het stadsdeel. De bewoners, ondernemers en professionals hebben hun suggesties daarom formeel aan de Raad kenbaar gemaakt. In vervolg op de Politieke Avond is het daarom zaak dat de Raad deze aanbevelingen en suggesties aan het Dagelijks Bestuur overbrengt.

Middels een 'raadsinitiatief' heeft de Raad het Dagelijks Bestuur opdracht  om  waar mogelijk deze suggesties en aanbevelingen mee te nemen bij het nieuw te ontwikkelen armoedebeleid. Op die manier laten we als Raad zien de suggesties van de deelnemers aan de Politieke Avond serieus te nemen. Daarbij roept de Raad het Dagelijks Bestuur uitdrukkelijk op de suggesties te toetsen op uitvoerbaarheid in  termen van kosten en bevoegdheden. 

Tiers Bakker (SP) en Jelmer Alberts (D66) stellen aan de deelraad voor om de conclusies en suggesties die op de politieke avond door de aanwezigen zijn gedaan te ondersteunen door het Dagelijks Bestuur opdracht te geven om deze aanbevelingen mee te nemen in de uitvoeringsnota's Versterking Sociaal Domein in het kader van armoedebestrijding in stadsdeel Oost. 

 

De aanbevelingen van de bewoners die door de Raad aan het DB zijn meegegeven staan hieronder. 
 

Let wel: het is niet gezegd dat ze ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het Dagelijks Bestuur gaat bekijken welke suggesties in het nieuwe Armoedebeleid kunnen worden verwerkt, waarna de Raad dat moet vaststellen.


Sessie 1: Structurele armoede in Stadsdeel Oost

- Kringloopwinkel waar minima gratis spulletjes kunnen meenemen, winkeliers die spullen niet verkopen kunnen ze aan de weggeefwinkel geven.
- Stel één loket in voor bewoners met problemen. Dat draagt er aan bij dat mensen niet afhaken bij de schuldhulp en meer zelfvertrouwen krijgen.
- Meubels die worden weggegooid kunnen opgehaald worden en aan mensen met weinig geld ter beschikking worden gesteld
- Het stadsdeel kan nog beter de werkwijze “social return on investment” toepassen, door aan bedrijven die het stadsdeel inschakelt voor werkzaamheden te vragen of ze jongeren uit de buurt een stageplaats of werk willen aanbieden.
- Onderzoek goed welke effecten de verschillende bezuinigingsmaatregelen op mensen hebben.
- Gezinnen in armoede weten door hun isolement vaak niet goed wat instellingen voor hun kunnen betekenen, licht hen daar beter over in.
- Een hulpverlener zou mensen met huurschulden moeten bezoeken om hen te helpen bij het onder controle krijgen van de schulden. Er is wel een convenant met de corporaties, DWI en de stadsdelen: mensen met twee maanden huurachterstand kunnen aangemeld worden bij Vroeg erop af. Maar niet alle corporaties gebruiken deze mogelijkheid even actief.
- Er zijn incassobureaus die buitensporig hoge kosten in rekening brengen, deze moeten worden aangesproken op hun handelwijze.
- Sommige bewoners belanden in een miscommunicatie met de belastingdienst. Het zou een goede zaak zijn als het stadsdeel bevordert dat er een spreekuur van de belastingdienst in de buurt komt.
- De belastingdienst verrekent veelal ineens te veel uitgekeerde zorg/huur toeslag, waardoor mensen in de problemen komen. Er zou een convenant met belastingdienst moeten komen, waarin o.a. afspraken worden gemaakt met betrekking tot voorlichting over kwijtschelding.
- Social Design: geef hulp volgens een protocol + nalevingsafspraken, want mensen shoppen of krijgen een oplossing voor slechts een deel van hun problemen. Een protocol of procedure moet geen keurslijf worden dat hulpverleners beperkt in hun werk.
- Het stadsdeel moet op een verantwoordelijke manier bezuinigen. Dat kan door te koersen op wijkgerichte zorg en welzijn. Mensen gaan creatiever nadenken als ze moeten bezuinigen. Denk bijvoorbeeld aan drie verzorgingshuizen die vlak bij elkaar liggen, maar allemaal hun eigen dure nachtzorgdiensten organiseren. Als je dat gezamenlijk oppakt op wijkniveau is het wel financieel haalbaar om deze dienstverlening aan ouderen te bieden. Denk ook eens aan het ouderenvervoer, ook daar zijn mogelijkheden om het efficiënter te doen.
- In de Ingenhoutszhof zijn verschillende partijen actief die los van elkaar
ontmoetingsactiviteiten organiseren, dat kost elke organisatie geld. Dat zou je ook in
samenwerking kunnen doen.
- Als het ’s winters glad is vallen er veel ouderen, en dat leidt tot hoge ziektekosten. Dat geld zou je in kunnen zetten om betaalde vegers het trottoir te laten vegen.
- Besteed in het onderwijs aandacht aan finaciele educatie
- Zorg voor een goede regie rondom kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking.

Sessie 2: Werkende armen: armoede onder jongeren, ondernemers en ZZP’ers

1. Stimuleren/creëren stageplekken bij werkgevers in Oost
2. Beter controleren hoe de beschikbare middelen worden besteed: wordt het geld daadwerkelijk uitgegeven waarvoor het bestemd is en wordt er wel bereikt wat we willen bereiken?
3. Stadsdeel kan een faciliterende rol spelen en zo contacten tussen jongeren en werkgevers tbv stages bevorderen
4. Aandacht voor competentieontwikkeling bij jongeren, zoals presentatietechnieken, sollicitatiecursus etc
5. Maak bewoners bewust van de (financiële) regelingen waarop zij recht hebben
6. Investeer in (informele) zakelijke netwerken/communities
7. Aanbestedingsbeleid Oost -> ZZP-ers uit het eigen stadsdeel ‘voorrang’ geven
8. Stadsdeel zorgt voor verbinden en samenwerking vrijwilligers en professionals (eventueel met vergoeding)