jelmer alberts

Appelsap

Nieuws

Appelsap is gered!

19 Sep 2012

Appelsap is gered

Gisteravond stelde de Raad van Oost het evenementenbeleid vast. Heikel punt was het Oosterpark: omwonenden wilden dat afsluiting voor festivals verboden werd. D66 heeft zich hard gemaakt om dat te voorkomen omdat wij vinden dat onze parken van iedereen zijn, niet alleen van de omwonenden. Een amendement dat door D66, GroenLinks en PvdA werd ingediend moest mogelijk maken dat per jaar toch één keer het Oosterpark afgesloten zou kunnen worden voor een groot festival. Het amendement kreeg een meerderheid, waardoor Appelsap opgelucht adem kon halen. Zij zijn in 2013 gewoon welkom in het Oosterpark.


Lees hier het artikel dat 19 september in het Parool verscheen.


Mijn bijdrage aan het debat:
Ook Kluun is blij:Voorzitter,

Het waren twee bijzondere weken. Ik heb het woord "Appelsap" nog nooit zo vaak in de mond genomen als de afgelopen dagen. Maar het is niet voor niets geweest.

Het begon allemaal zo mooi. Er lag een uitstekende Nota Evenementenbeleid die omwonenden, ondernemers en festivalsorganisaties meer duidelijkheid moest geven. Maar plots pakten zich donkere wolken samen boven ons anders zo verlichte stadsdeel. In de commissievergadering van 5 september werd duidelijk dat een meerderheid in deze Raad opeens, onverwacht, tégen het afsluiten van het Oosterpark voor evenementen is te zijn. De 90 handtekeningen van omwonenden legden blijkbaar zo'n enorme druk op de schouders van enkele van mijn collega's dat zij besloten om Amsterdam Wereldstad eigenhandig een kopje kleiner te maken.

Het eerste slachtoffer van deze opstelling zou volgend jaar al vallen: muziekfestival Appelsap zou dan niet meer welkom zijn in het Oosterpark. De doodsteek voor een festival dat juist dáár haar roots heeft en daar met liefde is grootgebracht door een paar jongens uit ons eigen Oost. Terwijl zij er van hun kant alles aan hadden gedaan om tot constructief overleg met omwonenden te komen, leek het doek opeens te vallen.

Voor D66 was het duidelijk: klachten van omwonenden moet je serieus nemen én parken mag je soms afsluiten voor een festival. Dat kan prima samengaan. Daarom deed ik in die commissievergadering een aantal voorstellen om de omwonenden tegemoet te komen, zónder Appelsap naar een tochtige zandvlakte aan de rand van de stad te verbannen. Want, voorzitter, voor D66 is het klip en klaar: Appelsap hóórt in het Oosterpark.

Die voorstellen van mijn fractie zagen er op hoofdlijnen als volgt uit:
A - laat maximaal 2 besloten evenementen per jaar toe, en dan alleen niet-commerciële festivals;
B - de organisatie dient zich tot het uiterste in te spannen om de afsluiting zoveel mogelijk te beperken, zowel qua oppervlakte als qua tijdsduur;
C - kom samen met de buurt tot een geluidsprotocol, waarin duidelijk wordt vastgelegd hoe de geluidsbelasting wordt gemeten en gehandhaafd.

Onder het motto "iedereen wat water bij de appelsap" dacht ik dat we er wel uit zouden komen. De voorstellen van mijn fractie waren immers alleszins redelijk en deden recht aan de klachten van de omwonenden. Een prima compromis dus.

Voorzitter, dat viel dus vies tegen. De omwonenden waren niet bereid te bewegen: afsluiting was uit den boze en daarmee basta. Dat Appelsap vorig jaar 1250 bezoekers uit ons eigen stadsdeel had getrokken maakte niets uit: dan gingen ze toch gewoon ergens anders heen? Ook een groot aantal fracties in deze zaal zag onvoldoende aanleiding om haar standpunt te herzien. Ergens rond het Oosterpark nam Els Iping de gedaante aan van Pieter Hilhorst, en ze zag dat het goed was.

Voorzitter, gelukkig was niet iedereen het daarmee eens. Oost kwam in opstand. Appelsap startte een petitie die massaal werd getekend door mensen die vinden dat het festival wél in het Oosterpark thuishoort. In de afgelopen week werden meer dan 3.000 (!!) handtekeningen gezet. Een heel duidelijk signaal aan de politiek. Ook op twitter en facebook werden duizenden steunbetuigingen gepost.

Een zekere ‘Ray Kluun’ formuleerde het prachtig in een ingezonden brief: “Amsterdam is een stad waar de genietende meerderheid het in de meeste gevallen aflegt tegen een klagende minderheid. “ Prachtig. Die man zou boeken moeten gaan schrijven. De Amsterdamse nachtburgemeester schreef ons een verontruste brief. Maar ook kreeg ik de afgelopen twee weken een groot aantal mails van omwonenden die hun steun uitspraken vóór besloten festivals in het Oosterpark. Al met al dus een immense steun voor Appelsap. Maar vooral ook: steun voor het principe dat de parken in Oost van ons allemaal zijn, niét alleen van de omwonenden.

Voorzitter, om het concreet te maken. We zijn nu hier om knopen door te hakken en dat gaan we doen ook. Na vele uren onderhandelen en overleggen is het gelukt een amendement voor het Oosterpark op te stellen waar een meerderheid in de Raad zich in kan vinden. Ik ben blij dat een aantal fracties zich toch heeft laten overtuigen om te kiezen voor de weg van mogelijk maken, in plaats van subiet verbieden. Het amendement dat ik wil indienen bevat alle voorstellen die ik op 5 september in de raadscommissie heb gedaan en die ik noemde aan het begin van mijn betoog. Met één aanpassing: het Oosterpark kan niet twee, maar slechts één keer per jaar worden afgesloten. Meer zat er helaas niet in. Dat doet pijn, maar politiek is hard dus mijn fractie slikt haar verdriet en staat hierachter. Dat geldt voor festivals zonder winstoogmerk, zodat onze culturele evenementen niet worden weggedrukt door commerciële feesten. Overigens, voor de duidelijkheid: ‘commercieel’ is iets volstrekt anders dan ‘betaald’. En verder: een afsluiting op bevel van de burgemeester, zoals bijvoorbeeld nu op Koninginnedag gebeurt, telt niet mee in het totaal. Tot slot is nu opgenomen dat de evaluatie van de pilot met alle betrokkenen moet plaatsvinden, waaronder een representatieve groep bewoners.

Als dit amendement wordt aangenomen dan kan een besloten festival als Appelsap gewoon plaatsvinden in het Oosterpark. En is de creatieve eer van ons stadsdeel gered.

Voorzitter, tot slot wil ik de portefeuillehouder om een toezegging vragen. Namelijk dat het mogelijk wordt dat festivalorganisaties zelf, daags na het festival, eventuele reparaties aan de parken kunnen laten uitvoeren. Uiteraard voor eigen rekening. Zodat zij niet dagen of zelfs weken hoeven te wachten tot het stadsdeel een hovenier langsstuurt. Is dat wat u betreft akkoord?

Voorzitter, dank u wel.Er werden meer dan 3000 handtekeningen gezet door mensen die Appelsap in het Oosterpark willen houden

Festival 'Appelsap' dreigt te verdwijnen uit het Oosterpark

05 Sep 2012

Festival appelsap dreigt te verdwijnen uit het oosterpark

Vanavond sprak de Raad over het nieuwe evenementenbeleid voor stadsdeel Oost. Het voornaamste knelpunt zijn grote festivals in het Oosterpark en de gemoederen op de publieke tribune liepen dan ook hoog op. De kern van mijn bijdrage: maak het niet onmogelijk om populaire festivals in het Oosterpark te laten plaatsvinden. Namens D66 deed ik een aantal concrete voorstellen om de omwonenden tegemoet te komen, zónder Appelsap naar een locatie aan de rand van de stad te verbannen. Het Oosterpark is namelijk van iedereen. Oók van de 7000+ bezoekers van Appelsap, waarvan er 1250 uit Oost komen. Appelsap hoort in het Oosterpark!UPDATE 11 sept 12: Appelsap is een petitie gestart. Teken hier!


MIJN BIJDRAGE AAN HET DEBAT op 5 september: 

 

HET PROBLEEM IN HET KORT, PLUS MIJN OPLOSSINGEN: 

- Vorig jaar heeft de deelraad een nieuw festivalbeleid vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat festivals zelfvoorzienend zijn en dus niet afhankelijk van subsidies.

- Als gevolg daarvan moet een festival als Appelsap eentreegeld heffen om uit de kosten te komen. Dat kan alleen als het Oosterpark tijdens het festival wordt afgesloten, zodat alleen bezoekers met een kaartje naar binnen kunnen.

- Omwonenden vinden afsluiting van het park onaanvaardbaar. PvdA, GroenLinks, de SP en Meerbelangen lijken dat met ze eens te zijn. Dat is een meerderheid. Als die meerderheid er op 18 september nog steeds is dan valt het doek voor Appelsap in het Oosterpark.

- Daarnaast hebben bewoners te maken met geluidsoverlast. Dat komt vooral omdat er geen duidelijke afspraken liggen over wat de grenzen zijn.

Iedereen moet wat water bij de wijn doen, het Oosterpark is immers van alle inwoners van Oost. 
Ik heb daarom vanavond namens de D66-fractie voorstellen gedaan om de omwonenden tegemoet te komen en tegelijkertijd onze vermaarde festivals in het Oosterpark niet kwijt te raken.

De belangrijkste drie voorstellen die ik deed:

1. Maximaal twee afgesloten evenementen per jaar, in plaats van het huidige ongelimiteerde aantal. Festivalsorganisatoren zijn bovendien verplicht het uiterste te doen om de afsluiting zoveel mogelijk te beperken, zowel qua oppervlakte als qua tijdsduur;

2. Geef alleen festivals zónder winstoogmerk, dus niet-commerciële festivals, de mogelijkheid tot tijdelijke afsluiting;

3. Kom samen met de buurt tot een 'geluidsprotocol',  waarin heel duidelijk afgesproken wordt welk geluidsniveau aanvaardbaar is en hoe dat wordt gemeten.


In de Raad van 18 september wordt een definitief besluit genomen. Als de standpunten van de politieke partijen in de deelraad van Oost niet veranderen zal Appelsap niet langer in het Oosterpark kunnen plaatsvinden. D66 wil dat voorkomen.

 

DE VOLLEDIGE TEKST VAN MIJN BIJDRAGE:


Voorzitter,

Deze coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 werkt aan een stadsdeel waar het goed wonen, werken én ontspannen is. D66 zet daarom in op een bruisend Oost en daarin spelen evenementen een belangrijke rol. Evenementen en festivals worden meer en meer het visitekaartje van ons stadsdeel. Per jaar komen tienduizenden bezoekers vanuit Oost, vanuit de rest van de stad en zelfs vanuit het hele land naar grensverleggende festivals zoals Roots, Appelsap, Milkshake, het Magneetfestival, enzovoorts. Ze komen naar de maandelijkse Pure Markt in Frankendael en vieren Keti Koti in het Oosterpark. Ze zitten onder fleecedekentjes bij het filmfestival Flevopark en luisteren naar opera tijdens het Bredewegfestival.


Er is enorm veel keuze en dus voor elk wat wils. Dat is de verdienste van de vele bevlogen festivalorganisatoren die vaak veel tijd en geld investeren om dit brede aanbod mogelijk te maken. Als stadsdeel mogen we bijzonder trots zijn op de manier waarop al deze actievelingen Oost zo'n bruisend en creatief imago geven. Wat D66 betreft verdienen zij ruim baan. Mijn fractie is dan ook blij met deze evenementennota. Dit beleid biedt houvast aan organisatoren, bewoners, ondernemers en ambtenaren.

De locatieprofielen zijn een belangrijk onderdeel van deze nota. Daarin wordt immers heel concreet aangegeven wat er mogelijk is, waar dat mogelijk is, hoe vaak en onder welke voorwaarden. Het geeft daarmee handen en voeten aan dit evenementenbeleid. Ik wil vanavond graag twee locatieprofielen uitlichten, omdat in de gesprekken die ik de afgelopen weken heb gevoerd duidelijk is geworden dat het met name bij dié twee profielen wringt. Het gaat dan om het locatieprofiel voor Frankendael en voor het Oosterpark.

Om met die laatste te beginnen, het Oosterpark.
Voorzitter, de bevolkingsdichtheid in onze stad is hoog en openbare ruimte is schaars. Dat betekent dat we rekening met elkaar moeten houden. Festivalgangers met omwonenden en omwonenden met festivalgangers. D66 is niet blind is voor de keerzijde van festivals, zoals geluidsoverlast voor omwonenden en delen van het Oosterpark die meerdere dagen worden afgesloten voor op- en afbouw. 

Om Appelsap als voorbeeld te nemen, de kranten stonden er immers vol van. Van ons als politici wordt verwacht dat we de belangen wegen van alle betrokkenen. Enerzijds zijn er de belangen van de 80 omwonenden die hun handtekening hebben gezet tegen Appelsap in het Oosterpark. Bewoners die aangeven in princípe niets tegen activiteiten in het Oosterpark te hebben, maar de afsluiting en geluidsoverlast wél bezwaarlijk vinden. Maar, en ik bedoel dit niet onaardig, u bent niet alleen op de wereld. Het Oosterpark is van iedereen.

Want aan de andere kant zijn er de meer dan 7000 Appelsap-bezoekers die maanden hebben uitgekeken naar die dag. Liefst 1250 van hen kwamen uit Oost, ook met hen hebben we rekening te houden.

Tot slot zijn er de belangen van de festivalorganisatie. Een groep jongens uit Oost die in de afgelopen jaren stapje voor stapje een fantastisch visitekaartje voor ons stadsdeel heeft neergezet. Die klein zijn begonnen, met nauwelijks budget, en toch hebben weten te groeien. Ze hebben iets heel moois weten neer te zetten in het Oosterpark.

En laat het heel duidelijk zijn: er wordt geen cent aan verdient. Want hoewel sommige van mijn collega's in Parool en Telegraaf spreken van "commerciele festivals" is dat absoluut niet van toepassing op Appelsap: zij zijn een stichting en heeft geen winstoogmerk. 

Voorzitter, vorig jaar heeft deze Raad het festivalbeleid vastgesteld. We spraken daarin af dat subsidies afgebouwd worden en dat festivals zo snel mogelijk op eigen benen moeten staan. Ook gemeentelijke en landelijke subsidies voor evenementen zijn nauwelijks beschikbaar door de bezuinigingen op cultuur. Wil je als evenement je eigen broek kunnen ophouden dan heb je geen andere keus dan toegang te vragen. Die tenten, apparatuur en beveiliging zijn niet gratis. Gevolg is dat je alleen betalende bezoekers binnen kunt laten en je dus het park op de dag van het evenement zult moeten afsluiten.

Voorzitter, we spreken vanavond over de evenementennota en niet over de Appelsap-nota, dat dat even duidelijk is. Appelsap is echter wel een uitstekend voorbeeld van het dilemma waar we in deze Raad een politieke knoop over door moeten hakken. Namelijk: hoe wegen we de belangen van de verschillende betrokken groepen? Politiek is compromissen smeden en de kern van een compromis is dat iedereen een beetje water bij de wijn doet.

Om dat concreet te maken voor dit locatieprofiel. Wat mijn fractie betreft is ieder evenement in het Oosterpark een aanwinst voor Oost en we willen hen zoveel mogelijk faciliteren. Als een festival toegang moet heffen om uit de kosten te komen en daarom een besloten karakter moet aannemen dan vinden wij dat daar plaats voor moet zijn.

Maar: dit is geen vrijbrief voor ongebreidelde afsluiting.
Daarom ziet mijn fractie graag dat het aantal evenementen waarvoor het Oosterpark moet worden afgesloten wordt beperkt. Nu kunnen in principe alle vijf de grote evenementen besloten zijn, mijn fractie wil voorstellen om dat terug te brengen tot maximaal twee. Dus maximaal twee besloten festivals per jaar, in plaats van de huidige mogelijkheid voor vijf.

Bovendien, en dat is een extra eis, krijgen wat ons betreft alléén festivals zónder winstoogmerk, dus niet-commerciele festivals, de mogelijkheid tot tijdelijke afsluiting. Daarnaast dient de festivalorganisatie zich tot het uiterste in te spannen om afsluiting zoveel mogelijk te beperken, zowel qua oppervlakte als qua tijdsduur. Ik hoor graag wat de portefeuillehouder hiervan vind en afhankelijk van dat antwoord overwegen wij dit punt in een motie op te nemen.

Voorzitter, dan is er de klacht van een aantal omwonenden van het Oosterpark over de geluidsoverlast. Ik weet dat dat ingrijpend is, niemand wil achter trillende ramen zitten of meer dan 2 km moeten fietsen voor rust. Wat volgens mij een belangrijk probleem is, is dat voor zowel de bewoners als voor de festivals niet duidelijk is wat ze mogen verwachten. Er zijn geen afspraken welk geluidsniveau aanvaardbaar is en hoe dat gemeten moet worden.

Ik wil daarom pleiten om de pilot in het Oosterpark op dit gebied uit te breiden en in samenspraak met de buurt te komen tot een geluidsprotocol. Dan weet iedereen wat de regels zijn en kunnen we daar ook beter op handhaven. Graag een reactie van de portefeuillehouder en ook dit punt wil ik zonodig in een motie vatten.

Voorzitter, tot slot nog een laatste opmerking over Appelsap, dat de afgelopen weken ongewild flink in de schijnwerpers heeft gestaan. We mogen trots zijn op dit festival, dat voor en dóór jongeren uit Oost tot een succes is gemaakt. Waar 1250 bezoekers uit Oost op een bijzondere manier van het Oosterpark genieten. Het Oosterpark is óók van hen.

Verplaatsen is voor mijn fractie geen optie want dat is een veel te harde ingreep. Ik ben ervan overtuigd dat we er samen uit kunnen komen. Iedereen moet water bij de appelsap doen: zowel de omwonenden als Appelsap zelf. Ik heb daartoe in mijn betoog een aantal voorstellen gedaan die daaraan kunnen bijdragen. Ook Appelsap zelf heeft zeer gedetailleerde voorstellen gedaan om de volgende versie nog beter te maken.

Ik wil hier graag onderstrepen hoezeer ik die inspanningen van de Appelsap-organisatie kan waarderen. Ze lopen niet weg voor de problemen die ze veroorzaken maar zoeken de dialoog met de buurt. Ze willen er samen uitkomen en doen daar uitgebreide voorstellen voor. Ze willen vooruit. Voorzitter, het zal u niet verbazen dat D66 dat alleen maar van harte kan ondersteunen.
Appelsap hoort in het Oosterpark.

Tot slot Park Frankendael. De portefeuillehouder is hen op een flink aantal majeure punten al heel behoorlijk tegemoet gekomen. De Vrienden van Frankendael stellen voor om de uitkomsten van de pilot mee te nemen waneer eind volgend jaar het locatieprofiel zal worden geëvalueerd. Wat ons betreft klinken die voorstellen niet gek. Wat vindt de portefeuillehouder van dit idee? En kunt u de toezegging doen dat de bewoners daarbij nauw betrokken worden?

Een volle publieke tribune en veel insprekers

VIDEOWALL: insprekers over het Oosterpark

20 Feb 2002

Videowall de insprekers over het oosterpark

In de vergadering van 5 september sprak een aantal omwonenden hun zorgen uit over grote festivals in het Oosterpark, zoals Appelsap. Voor een beeld van wat er leeft onder de omwonenden, zie hieronder een videoselectie. Om aan te tonen dat de door D66 aangedragen oplossingen goed aansluiten bij hun bedenkingen. En grote festivals op die manier tóch gewoon in het Oosterpark kunnen plaatsvinden.

Lees meer

Blogs

Amsterdam Wereldstad: De Slag om het Oosterpark

15 Sep 2012

Amsterdam wereldstad de slag om het oosterpark

In de deelraad van Oost heerste de afgelopen twee weken diepe verdeeldheid over het Oosterpark: een meerderheid wil niet dat het park af en toe wordt afgesloten voor een festival, omdat de omwonenden dan tijdelijk "hun" park niet in kunnen. Het eerste slachtoffer van dit standpunt van PvdA, GL, SP en MeerBelangen is het populaire Appelsap-festival, dat dreigt te worden verbannen naar de rand van de stad. Er brak een heuse opstand uit. Een terugblik op een hectisch weekje.Het kwam op 5 september als een donderslag bij heldere hemel. Op de agenda van de raadscommissie Algemene Zaken van stadsdeel Oost stond de nieuwe Nota Evenementenbeleid. Die bepaalt hoe vaak evenementen mogen plaatsvinden op welke locaties, aan welke geluidsnormen voldaan moet worden, etcetera.

Ik wist dat het Oosterpark een discussiepunt ging worden, want ik had een aantal voorbereidende gesprekken met omwonenden en festivalorganisaties gevoerd. De belangrijkste zorg van omwonenden was dat er teveel grote festivals plaatsvinden, maar vooral: dat het park te vaak en te lang werd afgesloten voor evenementen. Ze hadden 90 handtekeningen verzameld om hun argumenten kracht bij te zetten. Ook de SP had in het Parool al laten weten dat zij "tegen het afsluiten van parken zijn voor evenementen waar entree moet worden betaald".

Omdat D66 de zorgen van de omwonenden serieus neemt wilden we hen tegemoet komen. Namens mijn fractie deed ik daarom een aantal voorstellen aan de andere fracties in de Raad: laten we maximaal twee keer per jaar afsluiting toestaan, zo beperkt mogelijk qua opervlakte en tijdsduur, er moeten afspraken gemaakt worden om de geluidsoverlast te beperken, eventuele schade aan het park moet direct worden hersteld en dat allemaal in goed overleg met de buurt. Iedereen wat water bij de wijn, dan komen we er samen wel uit. 

Niet dus. De aanwezige omwonenden die inspraken waren klip en klaar: geen afsluiting meer en daarmee basta (zie de VIDEOWALL voor hun bijdragen). GroenLinks, SP, MeerBelangen en de PvdA gingen daar in mee: afsluiting gaan we verbieden. Zoals het Parool het verwoordde in een artikel the day after the night before: "Een meerderheid van de raad in Oost heeft zich gisteren onverwachts tegen het afsluiten van het Oosterpark voor festivals gekeerd."

Dat was even slikken. Het betekent namelijk dat festivals die door weggevallen subsidies entree moeten heffen, en dus het park deels moeten afsluiten, daardoor niet langer welkom zijn in het Oosterpark. Alleen de VVD was het met ons eens dat afsluiting zo nu en dan moet kunnen.

Het eerste slachtoffer zou volgend jaar zomer al vallen: Appelsap Fresh Music Festival. De jongens achter Appelsap zaten met de handen in het haar. Wat te doen? Ik heb ze geadviseerd om hun steun zichtbaar te maken en iets tegenover die 90 handtekeningen van de omwonenden te zetten. Op 11 september startten ze een petitie. Binnen 24 uur werden er 1.500 handtekening verzameld van mensen die Appelsap in het Oosterpark willen houden. Bekende Nederlanders spraken schande van de opstelling van een meerderheid in de deelraad, media pikten het op en de nachtburgemeester stuurde een verontruste brief.

De steun voor Appelsap is immens. De steun voor het principe dat het park van iedereen is, ook van de mensen die af en toe een besloten festival willen bezoeken, is dat ook. In de Raadsvergadering van dinsdag 18 september valt het definitieve besluit. Ik hoop op een oplossing waarmee we de omwonenden tegemoet komen zonder Appelsap uit het Oosterpark te dwingen. Als de meerderheid dat toch steunt dan is Appelsap gered. En is de eer van Amsterdam Wereldstad gered.

Maar we zijn er nog niet. Alle steun is welkom! Heb je op 18 september om 19.30u niets te doen? Kom naar het Stadsdeelkantoor van Oost om je steun voor Appelsap te laten zien aan de Raadsleden. Het is er op of er onder. Nog 4 dagen!


Alles steun op een rij:
 
Er zijn meer dan 2.300 handtekeningen hebben gezet onder de petitie om Appelsap in het Oosterpark te houden. Nog niet getekend? Dat kan alsnog: HIER.


Verschillende media berichtten over de kwestie. Zoals het Parool, VPRO's 3voor12, webblog GeenStijlNederlands DagbladADVolkskrant, BNN's State Magazine en AT5.


De Amsterdamse nachtburgemeester, Mirik Milan, stuurde de Raadsleden een verontruste brief. Die is HIER te lezen.


Er zijn inmiddels duizenden twitter-berichten gepost door mensen die Appelsap in het Oosterpark willen houden. Al die tweets op een rij? Klik hier.
 

Ook een aantal BN'ers steekt haar mening niet onder stoelen of banken:
 
In de media

Parool 13 aug. 2013: "Parken zijn van ons allemaal"

13 Aug 2013

Parool 13 aug 2013 parken zijn van ons allemaal

Mijn opiniestuk in de rubriek "het laatste woord" van het Parool: "Parken in Amsterdam zijn niet alleen voor rustzoekers en omwonenden, vindt Jelmer Alberts, deelraadslid voor D66 in Oost. Ook festivalgangers hebben zo hun rechten."

 

 

.

AT5 nieuws 19 september 2012

19 Sep 2012

At5 nieuws 19 september 2012

Het AT5 TV-nieuws besteedde aandacht aan het besluit van de Raad over het evenementenbeleid.


Het item zit ongeveer halverwege.

Parool 19 sept. 2012: "Appelsap krimpt en blijft"

19 Sep 2012

Parool 19 sept 2012 appelsap krimpt en blijft

'D66-raadslid Jelmer Alberts verbaasde zich hierover, te meer omdat eerder was besloten festivals in de parken in Oost toe te juichen. Alberts wilde voorkomen dat Appelsap het slachtoffer zou worden van de nieuwe opvatting en lobbyde bij coalitiepartijen. Alberts: "Als wij ons niet hadden ingezet, was Appelsap naar de rand van de stad verbannen." '

Lees meer

Parool 12 sept. 2012: "Meer dan 1600 handtekeningen voor Appelsap"

12 Sep 2012

Parool 12 sept 2012 meer dan 1600 handtekeningen voor appelsap

Jelmer Alberts van D66 vindt dat het Oosterpark af en toe dicht moet kunnen. "Iedereen moet een beetje water bij de wijn doen: Appelsap, maar óók de omwonenden. We hebben veel voorstellen gedaan om de bewoners tegemoet te komen. Het zou zonde zijn als Appelsap verbannen wordt naar de rand van de stad."

Lees meer

VPRO 3voor12 11 sept. 12: "Appelsap weg uit Oosterpark "betekent einde van het festival"

11 Sep 2012

Vpro 2voor12 11 sept 12 appelsap weg uit oosterpark betekent einde van het

D66 is volgens Appelsap "groot voorstander van een bruisend stadsdeel". Raadslid Jelmer Alberts (D66) pleit op zijn blog tegen verdwijning van het festival. GroenLinks-kamerlid Tofik Dibi ondertekende de petitie Appelsap Festival moet blijven bestaan al.

Lees meer